Kumpulan Puisi Madura Karya Adrian Pawitra

12/21/2014
Kumpulan Puisi Madura Karya Adrian Pawitra

Puisi merupakan seni tertulis yang dimana bahasa digunakan sebagai kualitas estetik sebagai tambahan atau selain arti semantiknya. ada beberapa yang membuat perbedaan dalam puisi dan prosa yakni dalam segi estetika suatu bahasa dan penggunaan sengaja pengulangan, rima dan meter, namun perbedaan tersebut masih diperdebatkan. Pandangan orang awam mengenai perbedaan antara puisi dan prosa adalah dari jumlah huruf dan kalimat, puisi lebih singkat dan padat sedangkan prosa lebih mengalir seperti mengutarakan cerita. Bagi mereka yang ahli memiliki pendekatan dengan mendefinisikan puisi tersebut tidak sebagai jenis literatur melainkan sebagai wujud imajinasi manusia sebagai sumber segala aktifitas.

Itulah sedikit penjelasan tentang puisi yang diambil dari situs wikipedia, dan dibawa ini merupakan kumpulan Puisi Madura karya dari Adrian Pawitra yang beliau juga adalah Penyusun Kamus Bahasa Madura - Indonesia lengkap dengan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.


PUISI MADURA - TALEKKO
by Adrian Pawitrangalèbâdhi bhut-ombhut, èbbhâ’ moso ghi-bighiân
è mosèm nambhârâ’, ghu-lagghu sè èoburi ebbhun
pandhengnga mata ghi’ taalang bun-arbun
sambi ngèjhung bi’ saronèn sè ètopè dhâghâ kalowar ra’-ora’ èlè’èrra

toju’ kadhibi’ân è bâto karang è pèngghir sèrèng
mano’ talekko la paḍâ ombâr, cè’ locona, cè’ manèssa lèlèbâna
mano’ sè èsebbhut kèya dhârâ tasè’
amarghâ para’ paḍââ bi’ mano’ dhârâ 

buluna èsak abârna bu-abu
cocco’na abâk lanjhâng bân lancip

èmot ka alè’ sè raddhin, sè maghreggheddhân atè
 pon la abit bulâ sè nyarè dhika, bâḍâ èko’imma ma’ taḍâ’ kabhârrâ
ḍu alè’ dhika raddhin tor manès amara talekko,
sè ngabbher è bâng-abâng, pangabângnga ngatang rè-lèrè

malar moghâ èpastèaghi jhâ’ dhika pajhât pèlèan atè bulâ
ḍu Pangèran kabbhulaghi pangaterro abdhi dhâlem
ka alè’ sè raddhin sè amara talekko,
sè ngapèncotè atè.

Adrian Pawitra Jhengghâlâ, Agustus 2010


TERJEMAHAN
PUISI MADURA - CAMAR


melewati semak belukar yang penuh dengan biji-bijian
di musim penghujan, pagi hari yang ditaburi embun
pandangan mata masih terhalang halimun
sembari menyanyi dengan serunai yang ditiup
sampai keluar urat-urat dilehernya

duduk sendirian dibatu karang dipinggir pantai
burung camar mulai berdatangan, sangat lucu, sangat manis perilakunya
burung yang disebut juga burung merpati laut
karena hampir mirip dengan merpati 

bulunya indah berwarna abu-abu
paruhnya agak panjang dan lancip

teringat akan kasihku yang cantik, yang menggemaskan hati
telah lama ku mencarimu, ada dimana kok tidak ada kabarnya
oh kasih,.. dirimu cantik dan manis bagaikan camar
yang terbang diangkasa, terbangnya melayang datar perlahan-lahan

semoga ada kepastian bahwa dirimu memang pilihan hatiku
Oh Tuhan, kabulkanlah keinginanku 
akan kasihku yang cantik
yang seperti camar, yang memesona hati

 Sidoarjo, Agustus, 2010


Puisi Madura - Kembhâng Kènè’ Senṭèk
by: Adrian PawitraNalèka langngè’ è jhubârâ’ onḍem ngajhibet
Bi’-dhibi’ ân bulâ toju’ atongghul to’ot mabi mandhengngè
kembhâng kènè’ senṭèk mèbis kembhâng mabâr
Sè ghi’ bhuru mekkar ngacengngar
Atè mojhi bân ngarep ma’ ta’ legghis èlobbhâ

Namong.. dhâksakala ojhân dherres angèn akalangbusbus
Bulâ buru aberka’ ghâncang, adhinaaghi kembhâng kènè’ senṭèk
Nyarè pangaobhân sè teḍḍhu
Napè bhâ’ rosagghâ kembhâng ghârowa ècapo’ ojhân?
Bulâ ngo’-prongo’an cè’ pegghellâ,.. pegghel ongghu taḍâ’ paḍâ

Adhi’-dhindhi’ ojhân pas la ambu, langngè’ acajâ polè
Bulâ cè’ agherrâ,.. agher ongghu nègghuâ kabâḍâânna
kembhâng kènè’ senṭèk
Kembhâng ghârowa ella rosak, ella potong dâlânggiddhâ,
Ta’ kennèng naddhek sodhek polè
Bulâ ghun coma ngellos ḍâḍâ, coma ngarep,
kembhâng kènè’ senṭèk ghârowa pagghunna èsak
Bulâ ajhânjhi,.. mojhââ salanjhângnga.

Jhengghâlâ, Agustus 2010


TERJEMAHAN
PUISI MADURA - BUNGA KECIL MUNGILsaat langit disebelah barat mendung menghitam
sendirian ku duduk meringkuk sambil memandangi
bunga kecil mungil mirip bunga mawar
yang baru mekar menyegar
hati memuji dan mengharap tak kan lekas layu

namun.. tiba-tiba turun hujan deras angin bertiup kencang
berlari cepat kumeninggalkan bunga kecil mungil
mencari tempat untuk berteduh
tahankah bunga kecil itu tertimpa hujan?
aku bersungut-sungut sangat marah,…ku sungguh sangat marah

perlahan-lahan hujan berhenti, langit cerah kembali
ku bersegera.. sangat segera tuk melihat keadaan
bunga kecil mungil
bunga itu telah rusak,.. telah patah tangkainya
tidak bisa tegak lagi
aku hanya bisa mengelus dada
hanya mengharap, bunga kecil mungil itu tetap indah
kuberjanji, akan memujamu selamanya.

Sidoarjo, Agustus 2010


MON DHIKA LAKAR BINTANG
(Sè Ngangghit : Adrian Pawitra)
Napè sè èkasanḍhâng bulâ, bulâ kettèr ngandhikanè
Tang atè talka, dhina.. sè bâḍâ èkaoḍi’ân bulâ dhâddhi sè sanyatana.
Ḍâ’ ka tarèsna sè èsto, dhâddhi marghâ tor alasân
Mata bulâ prappa’na ngatèngal, kaangghuy nyarè tarèsna èḍâlem atèna dhika.

Mon dhika lakar Bintang, sè aghibââ cajâ ka ḍâlem kaoḍi’ân sè kopong,
sè ta’ ghâmpang loslos, sè ta’ adhinaaghiâ bulâ,
Tarèsna nèko ta’ pas sèrnaa, nangèng mon dhika ghun coma mèmpè,
matèè dhilâ, saèngghâ bulâ ghun oḍi’ ḍâlem mèmpè.
namong pajjhâr ta’ dhâddhiâ bhujâr aengghun è bâ’dhibi’
saèngghâ bulâ bisa ngatrèsnanè dhika.

Ḍâ’ ka abâ’ dhibi’ sanèrbhâna jhâlân dhâddhi petteng, ngen-angen sè ta’ kacapo’a polè.
Nangèng samangkèn dhika èko’iyâ, bân bulâ ngangrasa terbi’ polè
bân amolaè kaoḍi’ân.
yâ... lakar Dhika.


TERJEMAHAN
Jika Kau Adalah Bintang

Apa yang terjadi padaku, aku takut untuk menceritakannya.
hatiku patah, biarkan apa yang ada dalam hidupku untuk menjadi kenyataan.
Untuk menjadi cinta sejati, menjadi penyebab dan alasan
mataku sedang melihat, untuk menemukan cinta dalam hatimu.

Jika kau adalah bintang, yang akan membawa cahaya ke dalam kehidupan yang hampa, yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah meninggalkanku.
ini cinta tidak pernah hilang, tapi jika dirimu adalah mimpi, memadamkan pelita,
sehingga ku bisa hidup dalam mimpi, namun fajar tidak pernah berakhir tinggal
di dalam diriku, sehingga aku bisa mencintaimu.

Untuk diriku sendiri jalan semuanya gelap, impianku tak kan pernah tercapai
tapi sekarang kau di sini dan aku merasa terlahir kembali
dan memulai kehidupan, ya memang Dirimu.


Serial Puisi Madura - Ghi' Nyapo' Sobbhu
by: Adrian Pawitra


Ajhâlân kadhibi’ân è rem-oremma cajâ
Bâḍâ è nga-tengngana sèttong kennengngan, akadhi ngarbâng
rassana bhâdhân.
Mo-temmona tapanggghi sareng alè’ raddhin buwâna atè,
ta’ man-toman bulâ ngrassaaghi atè kapèraghân.
Biyasana lè’ dhika ta’ toman marḍuliaghi bulâ polè,
sejjhegghâ dhika bân bulâ pon abit apèsa.
Pajhât tapèsa ongghu

Tabegeggennan nalèka dhika asanappel ka bulâ
pèpèna sè ghi’ bâcca adhrisdhisân aèng mata, nalpè’ ka pèpè bulâ
palèrègghâ dhika lè’ matalka atè
rassa caltong sè ampon abit bâḍâ èḍâlem atè
dhâddhi ngobbhâr ḍâḍâ sè èpossa’è rassa tarèsna sè èsto

bit-abit polè dhika pas ngèṭèsaghi prasaan bulâ
atè bhingong ta’ karowan, mon tarèsna lè’ torè bi’ ongghu
ḍu... jhâ’ kangsè’ bulâ ngen-bângennan
dhika ngandhika tarèsna namong dhika ta’ kobâsa
ghun coma pandhengnga dhika mènangka cacana atèna
dhika sajân jhâu ḍâri bulâ,
ètabâng.. sâjân ètabâng sajân ta’ kacapo’

Atè ḍeg-gâḍegghân,.. tako’ kaèlangan dhika polè
Bulâ jhâghâ è teng-pettengnga
È… taona bulâ ghun coma amèmpè
Namong atè talanjuk bhunga bân kapèraghân ongghu

Ta’ anapè makko ghârowa ghun coma mèmpè
Ca’èpon, … mèmpè kembhângnga tèḍung
Pajjhâr pon para’ ngombârrâ
Ajâm saroju’ paḍâ akongko’, monyèna sanget lantè
Bhâjjhrâ ghi’ nyapo’ sobbhu!!

Jhengghâlâ, Agustus 2010


Terjemahan
PUISI MADURA - MASIH MENDAPATI WAKTU SUBUH

Berjalan sendirian di suramnya cahaya
Berada ditengah-tengah suatu tempat, terasa tubuh seperti melayang
Tiba-tiba berjumpa dengan kekasih yang cantik buah hatiku
Tidak seperti biasanya hatiku merasakan kegembiraan
Biasanya dirimu tidak pernah memerdulikanku lagi
Sejak dirimu dan diriku telah lama berpisah
Sungguh memang terpisah

Tertegun saat kau mendekapku
Pipimu yang masih basah berlinang air mata menempel kepipiku
Lirikanmu kasih membuat hatiku pilu
Rasa patah hati yang telah lama ada didalam hatiku
jadi menggelorakan dada yang dipenuhi rasa cinta sejati

Lama-lama dirimu tidak menghiraukanku lagi
hati bingung tidak karuan, jika ada cinta bersungguhlah
Oh, jangan sampai ku terkenang-kenang
Kau mengucapkan cinta, namun dirimu tak kuasa
Hanya tatapanmu yang menyiratkan kata hatimu
Kau semakin jauh dariku, dikejar…semakin dikejar
semakin tidak kudapati

Hatiku bergetar,.. takut akan kehilanganmu lagi
Ku terjaga dalam kegelapan
Eh.. ternyata aku hanya bermimpi
Namun hati terlanjur sangat riang dan gembira

Tidak mengapa meskipun itu hanya mimpi
Katanya, mimpi adalah bunga tidur
Fajar sudah hampir muncul
Ayam serempak berkokok, bunyinya sangat nyaring
Beruntung masih mendapati waktu subuh!!

Sidoarjo, Agustus 2010


Tour Travel Pulau Madura

Sebarkan

Komentar Facebook

Artikel Terkait

Previous
Next Post »